header

I fængsel for at begå hor i 1840

Morfar Knud Vindberg troede at hans fars mor Maren Christensdatter Buch var en enke der var uheldig at blive gravid med en tjenestekarl Peder Sørensen kaldet Morten og fødte hans far Jens Peter Petersen den 19. marts 1840 i Tirstrup. Denne misforståelse skyldes nok folketællingen den 1. februar 1840 for Tirstrup hvor Peder Sørensen, 40 år, angives at være enkemand, indsidder og daglejer og bebor et hus sammen med Maren Christensdatter, 39 år, og enke og hendes to børn Bolette, 15 år, og Niels Christian, 3 år.

Men da jeg i begyndelsen af 1980'erne begyndte at forske i slægten åbenbarede der sig en helt anden og meget interessant historie, de var nemlig begge to gifte, men ikke med hinanden da de blev forældre. Det vil dog sige at Maren Christensdtr ifølge bevilling den 12. juli 1838 var blevet separeret fra sin mand Rasmus Nielsen Hyrde med hvem hun havde to børn.

Som det kan læses i politiprotokollen herunder forsøgte Peder Sørensen Morten først at overbevise retten om at ægteskabet med hans første kone Ane Elisabeth Pallesdatter var aldelse ophørt.

Få dage senere mødte hans hustru Ane Elisabeth i retten og foreviste en udskrift af Mols Herreds forligelses kommissions protokol hvoraf det fremgik at der havde været gejstlig mægling imellem dem og altså at der ingen separations bevilling er blevet dem meddelt.

Bemærk at Peder Morten på retssagens første dag den 26. maj meddeler at han: ikke har ført noget egentligt Samliv med Maren Christensdatter selv om han ved folketællingen den 1. februar er registreret som samboende med hende. Det var ikke gået godt med vore dages registreringer.

Resultatet bliver at de begge to den 16 juni 1840 bliver idømt fængsel i to gange fem dage på vand og brød på egen bekostning for forseelsen første gang begået hor.

Jeg er blevet fortalt at nogle få år efter denne dom blev loven lavet om så man ikke kom i fængsel for at begå hor. Det var ret heldigt for Peder Morten, for allerede den 2. september 1843 udlægges han igen som barnefader for en dreng, nemlig daglejer Jens Vinthers datter Ane Elisabeths søn. Drengen blev døbt Niels Carl Johan Petersen og blev som voksen kaldt N. P. Morten. Indtil nu har jeg fundet otte børn han er fader til med fire forskellige kvinder, men det er en helt anden historie, den kan læses her.

Peter Sørensen Morten og Maren Christensdatter Buch er mine aner nr. 24 og 25, se ascent-liste her.

Uddrag af Politiprotokol for Mols Herred år 1840:

Side 264, Sag No. 38:

Aar 1840 den 26' Mai blev Politiretten sat paa herredskontoiret i Ebeltoft og holden af den ordinaire dommer med vidner Mygind og Høvring

Ifølge Skrivelse fra Randers Amt af 16. dennes med Bilag bliver Undersøgelses Forhør at optage til oplysning om Beskaffenheden af et Samliv der finde Sted mellem Rasmus Nielsen Hyrdes fraseparerede Hustru Maren Christensdatter og Peder Sørensen ogsaa kaldet Morten.-
Amtsskrivelse og Bilag var - - - - - - - -

Maren Christensdatter var efter Politimesterens Foranstaltning mødt og fremstod samt forklarede hun er ved Bevilling af 12. Juli 1838 frasepareret sin Mand Rasmus Nielsen Hyrde, der tjener i Havmøllen, Draaby sogn. Hun fremlagde en Gjenpart Separations Bevilling der blev taget til Forhørets Følge

I de sidste 15 Aar har hun opholdt sig i Thirstrup Sogn og har i de 2 sidste Aar været bekjendt med P. Sørensen eller Morten, som dog ikke til Stadighed har opholdt sig hos Hende da han tjener i fast tjeneste. Med bemeldte Person, for hvem hun har repareret Klædningsstykker og vasket, har hun et barn, som blev Født den 19. Marts sidstleden, et Drengebarn udøbt.-

Af Ægteskabet med sin fraseparerede Mand har hun 2 Børn hos sig nemlig en Dreng Niels Christian 3 Aar og et Pigebarn Bolette 14 Aar.- Hun forsikrer at pleje og passe disse Børn saa godt som hendes Evne tillader, og ligeledes at sørge for Pigens Skolegang:-

Hvis hun maatte blive anseet som skyldig til Straf under de forklarede Omstændigheder, saa underkaster hun sig i saa Henseende Amtets Resolution.- Hun er ikke før tiltalt eller straffet: aftraadte;-

Peder Sørensen eller Morten der ligeledes var mødt fremstod og Forklarede at være fra Skiffard Nørreherred. Her i Jurisdictionen har han været i 14 Aar, sidst har han tjent i 4 Aar paa Nøruplund, 1 Aar paa Søholt, 1 Aar for Søren Møller i Trondhjemgaard og 1 1/2 Aar hos Th. Thomassen i Kukkebækhuset.- Saaledes har han ikke ført noget egentligt Samliv med Maren Christensdatter, men denne har syet og vasket for ham, og i denne Anledning har han af og til besøgt hende i de sidste 2 Aar. Det af hende omforklarede i Marts d.A. fødte Barn er han Fader til.

Han har været gift med Ane Elisabeth Pallesdatter, som opholder sig i Maarup Sønder Herred og er fremmødt som vidne. Ægteskabet imellem dem aldeles ophørt og hun i Besiddelse af Bevillingen, afraadte.- det bliver nævnen at undersøge (om) fremmødt Peder Sørensens og Ane Elisabeth Pallesdatters Ægteskab er aldeles ophørt.

Gaardmand Christian Hagen af Thirstrup var mødt og fremstod.- Han forklarer: at det kun er Maren Christensdatter der har faaet Huslejlighed hos ham med Børnene.- Derimod har P. Sørensen saavidt predinanten veed ikke været i hans Huus i den Tid hun har været der, som kun er 14 dage -------- har hun tinget sig i Huus hos Degnen.

I de ommeldte 14 dage har Maren Christensdatter behandlet sine Børn godt. aftr.-

Peder Sørensen og Maren Christensdatter fremstod igen og benægtede hver for sig at have staaet i nogetsomhelst ulovligt Forhold til hinanden før hun blev separeret fra sin Mand. Han tilføjer derfor kun at have været i Rasmus Nielsen Hyrdes og Maren Christensdatters Huus 1 eller højst 2 Gange før Separationen i Anledning af en Handel om et Foer.- Forhøret udsat.-- Stephansen

Side 273, Sag No. 38:

Aar 1840 den 30 Mai blev Politiretten sat paa Herredskontoiret i Ebeltoft og holden af den ordinaire dommer med Vidner Mygind og Høvring.-

Forhøret i Sagen betræffende Maren Christensdatters og Peder Sørensens Samliv continuerede. Peder Sørensens eller Mortens Hustru Ane Elisabeth Pallesdatter af Maarup mødte og i det hun foreviste Udskrift af Mols Herreds Forligelses commissions Protokol og en Attest om gejstlig Mægling imellem hende og Mand forklarede hun at der ingen Separations Bevilling er dem meddelt.- Ægteskabet imellem dem er altsaa endnu bestaaende.- Den Foreviste Attest og Udskrift blev Predinantinden tilbageleveret og Forhøret Sluttet. Stephansen.

Side 283, Sag No. 38. Nogle dage senere:

Ifølge Amtsskrivelse af 7? d.M. der blev fremlagt saalydende: var Peder Sørensen eller Morten af Kukkebekhuset mødt og efter at være gjort bekjendt med Skrivelsens indhold og indrømmede ei at være Skilt fra sin Kone Ane Elisabeth Pallesdatter, erklærede at ville underkaste sig den Straf som Amtet ved Resolution maatte paalægge ham for det sammen med Maren Christensdatter begaaede Hoor.- Dimitteret.- Forhøret sluttet.-

Side 290, Sag No. 38:

Aar 1840 den 16. Juni blev Politiretten sat paa Herredskontoiret i Ebeltoft og holdt af den ordinaire Dommer med Vidner Høvring og Søren Sørensen Kruse.-

- - - O - - -

Wilhelm Conrad Lorentz.
Kammerherre Amtmand over Randers
Amt.-

Gjør vitterligt: At da gift Kone Maren Christensdatter af Thirstrup har underkastet sig Amtets Resolution til Bestemmelse af den Straf hun, for første gang begaaet Hoor, forøvet med Peder Sørensen eller Morten af Kukkebekhuset, har gjort sig skyldig til at lide, hun erholder hermed i Overensstemmelse med Lov 24. Septbr 1824 par 2. at hun bør forsættes i fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 dage paa egen Bekostning.-

Denne Straf ville Hr. Overauditius By- og Herredsfoged Steffensen behage at foranstalte afregnet.

Til Bekræftelse under min Haand og Amtets Segl.
Randers Amtshuus den 16 Juni 1840 
I Hr. Kammerherre Amtmand Lorentz's fraværelse reist:
P. Wilde.

Resolution angaaende Hoorstrafs Bestemmelse for Maren Christensdatter af Thirstrup.-

- - - O - - -

Wilhelm Conrad Lorentz.
Kammerherre Amtmand over Randers Amt.-

Gjør vitterligt: At da gift Mand Peder Sørensen eller Morten af Kukkebekhuset har underkastet sig Amtets Resolution til Bestemmelse af den Straf han, for første gang begaaet Hoor, forøvet med Maren Christensdatter af Thirstrup, har gjort sig skyldig til at lide, han erholder hermed i Overensstemmelse med Lov 24. Septbr 1824 par 2. at han bør forsættes i fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 dage paa egen Bekostning.-

Denne Straf ville Hr. Overauditius By- og Herredsfoged Steffensen behage at foranstalte afregnet.

Til Bekræftelse under min Haand og Amtets Segl.
Randers Amtshuus den 16 Juni 1840 
I Hr. Kammerherre Amtmand Lorentz's fraværelse reist:
P. Wilde.

Resolution angaaende Hoorstrafs Bestemmelse for Peder Sørensen eller Morten af Kukkebekhuset.-

Glostrup d. 22. juni 1982, Knud Højrup.